Vuokraehdot

Varastojen vuokraehdot

Vuokralainen vahvistaa vuokrasopimuksen allekirjoituksella lukeneensa vuokratilojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Vuokrausehdot ovat nähtävillä vuokratilan seinällä ja kotisivuilla. Pyynnöstä annamme vuokrausehdot kirjallisena. Oikeus vuokraehtojen muutoksiin pidätetään. Päivitetty 29.10.2021.

1§ Tilan kunto ja säilytettävät tavarat

Vuokratila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on sopimuksen tekohetkellä. Tilaa saa käyttää vain vuokralaisen oman kuivan kappaletavaran säilytykseen. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Vuokralaisella on pääsy vuokrakohteeseen kulloinkin voimassa olevina aukioloaikoina henkilökunnan ollessa paikalla. Muulloin ilmoitettava vuokranantajalle kahta vuorokautta ennen. Laittomien aineiden tai esineiden, räjähteiden, helposti syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden tai eloperäisten aineiden säilyttäminen tiloissa on kielletty. Lattiakuorma ei saa ylittää 200kg/m2. Jos vuokranantaja arvioi säilytetyn tavaran voivan olla haitaksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi kyseisen tavaran vuokraamastaan tilasta. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa eritellyssä vuokratilassa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun tilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Jos vuokralainen haluaa poiketa tässä kohdassa esitetyistä ehdoista, tulee hänellä olla vuokranantajan kirjallinen suostumus.

2 § Lämmitys ja sähkö

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan kiinteistön ja vuokratilassa säilytetyn irtaimiston vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen tilassa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut vuokratilassa säilyttämäänsä irtaimistoa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista vuokratiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista. Vuokralainen on velvollinen viemään jätteensä jäteasemalle tai kunnalliseen lajittelupisteeseen.

4 § Vuokratila

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita. Vuokrattava tila on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty, esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokratilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan vain välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on tiloissa ehdottomasti kielletty. Tiloja ei saa käyttää autojen huoltotoimenpiteisiin. Tiloissa ei saa valmistaa, huoltaa, rakentaa tai tehdä muita vastaavanlaisia asioita. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila samasta tai toisesta kohteesta samalla talousalueella. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja. Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

5§ Vuokrasopimus

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena. Vuokra-aika ei noudata kalenterikuukautta, vaan voi alkaa kesken kuukauden. Vuokra-aika on aina minimissään kuukauden ja jatkuu täyden kuukauden pituisina jaksoina. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran tai ottamalla vuokratilan käyttöön viemällä sinne säilytettävää irtaimistoa vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokraamansa tilan sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on päätettävä aina sopimukseen kirjatun vuokrakauden loppuun irtisanomalla sopimus vähintään 14 vrk ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Irtisanomisaika on molemminpuolinen. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse.  

Arvonlisäverollinen vuokrasopimus: Jos vuokrasopimus on arvonlisäverollinen, vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokraamaansa tilaa jatkuvasti arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen sekä välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle, jos tilan käyttötarkoitus muuttuu. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan viivästysseuraamuksineen vuokranantajalle koituvat vahingot ja välittömät ja välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että vuokralainen käyttää vuokraamaansa tilaa muuhun kuin arvonlisäverovähennykseen oikeuttavaan käyttötarkoitukseen.

6§ Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokraamansa tila sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus poistaa vuokratilan lukitus ja tyhjentää tila realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetus kustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7§ realisointia koskevat ehdot.

7§ Vuokran maksu

Vuokra maksetaan etukäteen tai sopimuksen mukaan. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää. Muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus sulkea asiakkaan kulkuoikeus ulko-oviin, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen tilassa säilyttämät tavarat ja periä vuokratilan aukaisumaksu. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus ottaa haltuunsa vuokralaisen tilassa säilyttämä irtaimisto ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla ilman tuomioistuimen antamaa tuomiota. Realisointitulos voidaan käyttää asiakkaan kyseisen sopimuksen vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa vuokratilan vuokrasta realisointihetkeen saakka. Vuokralaisen säilyttämät tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin tai muihin sopimusrikkomuksiin.

8§ Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle. Perustellusta syystä vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku vuokratilaan. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisistä yhteystiedoista. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteen mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

9§ Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo 1-8 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Myös realisointia voidaan käyttää korvauksen saamiseksi.

Mikäli vuokranantajalle syntyy vähäistä suurempi korvaussaatava vuokralaisen sopimusrikkomuksen johdosta, vuokranantajalla on oikeus realisoida vuokralaisen irtainta korvaussaatavan suoritusta varten samalla tavalla kuin pykälässä 7 on sovittu vuokrarästien johdosta toimeenpantavasta realisoinnista.

10§ Vuokrasopimuksen purkautuminen vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella

Jos vuokrasopimus purkautuu vuokralaisen sopimusrikkomuksen perusteella, vuokranantajalla on oikeus päättää ja purkaa vuokralaisen kaikki sopimukset riippumatta siitä, mihin yksittäiseen tilaan sopimusrikkomus liittyy.

Toimitilojen vuokrauksessa tehdään yksilölliset vuokrasopimukset.